Mengenal Al Quran Kalamullah

Mengenal Al Quran
Mengenal Al Quran

Mengenal Al Quran : Ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al Quran Al Karim, maka ketika itu pulalah manusia harus tunduk mengakui keagungaan dan kebesaran Allah swt.

Karena dalam Al Quran terdapat lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilukiskan oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terfikirkan dalam jiwa manusia dan berbagai lautan-lautan lainnya yang tidak terbayangkan oleh indra kita.

Oleh karenanya, mereka yang telah mengenal Al Quran dan dapat berinteraksi dengan Al Quran sepenuh hati, dapat merasakan ‘getaran keagungan’ yang tiada bandingannya. Mereka dapat merasakan sebuah keindahan yang tidak terhingga, yang dapat menjadikan orientasi dunia sebagai sesuatu yang teramat kecil dan sangat kecil sekali.

Sayid Qutub, di dalam muqadimah Fi Dzilalil Qur’annya mengungkapkan:

“Hidup di bawah naungan Al Quran merupakan suatu kenikmatan. Kenikmatan yang tiada dapat dirasakan, kecuali hanya oleh mereka yang benar-benar telah merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat jiwa, memberikan keberkahan dan mensucikannya. Dan Al-Hamdulillah, Allah telah memberikan kenikmatan pada diriku untuk hidup di bawah naungan Al Quran beberapa saat dalam perputaran zaman. Di situ aku dapat merasakan sebuah kenikmatan yang benar-benar belum pernah aku rasakan sebelumnya sama sekali dalam hidupku.”

Mengenal Al Quran : Keindahan Bahasa Al Quran

Cukuplah menjadi bukti keindahan bahasa Al Quran, manakala diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Imam Zuhri (Abu Syahbah, 1996 : I/312):

Bahwa suatu ketika, Abu Jahal, Abu Lahab dan Akhnas bin Syariq, yang secara sembunyi-sembunyi mendatangi rumah Rasulullah saw. pada malam hari untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Al Quran yang dibaca oleh Rasulullah saw dalam shalatnya.

Mereka bertiga memiliki posisi yang tersendiri, yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Hingga ketika Rasulullah saw usai melaksanakan shalat, mereka bertiga memergoki satu sama lainnya di jalan.

Mereka bertiga saling mencela, dan membuat kesepakatan untuk tidak kembali mendatangi rumah Rasulullah saw. Namun pada malam berikutnya, ternyata mereka bertiga tidak kuasa menahan gejolak jiwanya untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat tersebut.

Mereka bertiga mengira bahwa yang lainnya tidak akan datang ke rumah Rasulullah saw, dan mereka pun menempati posisi mereka masing-masing.

Ketika Rasulullah saw usai melaksanakan shalat, mereka pun memergoki yang lainnya di jalan. Dan terjadilah saling celaan sebagaimana yang kemarin mereka ucapkan.

Kemudian pada malam berikutnya, gejolak jiwa mereka benar-benar tidak dapat dibendung lagi untuk mendengarkan Al Quran, dan merekapun menempati posisi sebagaimana hari sebelumnya. Dana manakala Rasulullah saw. usai melaksanakan shalat, mereka bertiga kembali memergoki yang lainnya.

Akhirnya mereka bertiga membuat ‘mu’ahadah’ (perjanjian) untuk sama-sama tidak kembali ke rumah Rasulullah saw guna mendengarkan Al Quran.         

Masing-masing mereka mengakui keindahan Al Quran, namun hawa nafsu mereka memungkiri kenabian Muhammad saw. Selain contoh di atas terdapat juga ayat yang mengungkapkan keindahan Al Quran. Allah mengatakan

“Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.” (Al-Hasyr: 21)

Mengenal Al Quran

Dari segi bahasa, Al Quran berasal dari qara’a, yang berarti menghimpun dan menyatukan. Sedangkan Qira’ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya dengan susunan yang rapih. (Al-Qattan, 1995 : 20)  Mengenai hal ini, Allah berfirman,

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.” (Al-Qiyamah: 17-18).

Al Quran juga dapat berarti bacaan, sebagai masdar dari kata qara’a. Dalam arti seperti ini, Allah SWT mengatakan, (QS. 41 : 3):

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui.” (Fushshilat: 3)

Adapun dari segi istilahnya, Al Quran adalah:

”Al Quran adalah Kalamullah yang merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw., yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan dijadikan membacanya sebagai ibadah.”

Keterangan dari definisi di atas adalah sebagai berikut:

Kalam Allah. (كلام الله)

Bahwa Al Quran merupakan firman Allah yang Allah ucapkan kepada Rasulullah saw. melalui perantaraan malaikat Jibril as. Firman Allah merupakan kalam (perkataan), yang tentu saja tetap berbeda dengan kalam manusia, kalam hewan ataupun kalam para malaikat.
Allah berfirman (QS. 53 : 4) :

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Mu’jizat. (اَلْمُعْجِز)

Kemu’jizatan Al Quran merupakan suatu hal yang sudah terbukti dari semejak zaman Rasulullah saw. hingga zaman kita dan hingga akhir zaman kelak. Dari segi susunan bahasanya, sejak dahulu hingga kini, Al Quran dijadikan rujukan oleh para pakar-pakar bahasa.

Dari segi isi kandungannya, Al Quran juga sudah menunjukkan mu’jizat, mencakup bidang ilmu alam, matematika, astronomi bahkan juga ‘prediksi’ (sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Rum mengenai bangsa Romawi yang mendapatkan kemenangan setelah kekalahan), dan lain sebagainya.

Salah satu bukti bahwa Al Quran itu merupakan mu’jizat adalah bahwa Al Quran sejak diturunkan senantiasa memberikan tantangan kepada umat manusia untuk membuat semisal ‘Al Qurantandingan’, jika mereka memiliki keraguan bahwa Al Quran merupakan kalamullah. Allah SWT berfirman,

”Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur’an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.” (Al-Baqarah: 23 – 24)

Bahkan dalam ayat lainnya, Allah menantang mereka-mereka yang ingkar terhadap Al Quran untuk membuat semisal Al Quran, meskipun mereka mengumpulkan seluruh umat manusia dan seluruh bangsa jin sekaligus

“Katakanlah, ‘Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur’an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.” (Al-Isra’: 88)

Diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.    (اَلْمُنَـزَّلُ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

Bahwa Al Quran ini diturunkan oleh Allah SWT langsung kepada Rasulullah saw. melalui perantaraan malaikat Jibril as. Allah SWT menjelaskan dalam Al Quran.

“Dan sesungguhnya Al Quranini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.” (As-Syu’ara’: 192 – 195)

Diriwayatkan secara mutawatir. (اَلْمَنْقُوْلُ بِالتَّوَاتُرِ)

Setelah Rasulullah saw. mendapatkan wahyu dari Allah SWT, beliau langsung menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya. Diantara mereka terdapat beberapa orang sahabat yang secara khusus mendapatkan tugas dari Rasulullah saw. untuk menuliskan wahyu.

Terkadang Al Quran ditulis di pelepah korma, di tulang-tulang, kulit hewan, dan sebagainya. Diantara yang terkenal sebagai penulis Al Quranadalah: Ali bin Abi Thalib, Mu’awiyah, Ubai ibn Ka’b dan Zaid bin Tsabit.

Demikianlah, para sahabat yang lain pun banyak yang menulis Al Quranmeskipun tidak mendapatkan instruksi secara langsung dari Rasulullah saw. Namun pada masa Rasulullah saw ini, Al Quran belum terkumpulkan dalam satu mushaf sebagaimana yang ada pada saat ini.

Sejarah Pengumpulan Al Quran

Pengumpulan Al Quran pertama kali dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar Al-Shidiq, atas usulan Umar bin Khatab yang khawatir akan hilangnya Al Quran, karena banyak para sahabat dan qari’ yang gugur dalam peperangan Yamamah.

Tercatat dalam peperangan ini, terdapat tiga puluh sahabat yang syahid. Mulanya Abu Bakar menolak, namun setelah mendapat penjelasan dari Umar, beliaupun mau melaksanakannya.

Mereka berdua menunjuk Zaid bin Tsabit, karena Zaid merupakan orang terakhir kali membacakan Al Qurandi hadapan Rasulullah saw. sebelum beliau wafat.

Pada mulanya pun Zaid menolak, namun setelah mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar dan Umar, Allah pun membukakan pintu hatinya.

Setelah ditulis, Mushaf ini dipegang oleh Abu Bakar, kemudian pindah ke Umar, lalu pindah lagi ke tangan Hafshah binti Umar. Kemudian pada masa Utsman bin Affan ra, beliau memintanya dari tangan Hafsah. (Al-Qatthan, 1995 : 125 – 126).

Kemudian pada Utsman bin Affan, para sahabat banyak yang berselisih pendapat mengenai bacaan (baca; qiraat) dalam Al Quran. Apalagi pada masa beliau kekuasan kaum muslimin telah menyebar sedemikian luasnya. Sementara para sahabat terpencar-pencar di berbagai daerah, yang masing-masing memiliki bacaan/ qiraat yang berbeda dengan qiraat sahabat lainnya. (Qiraat sab’ah).

Menyalin dan Memperbanyak Mushaf Al Quran

Kondisi seperti ini membuat suasana kehidupan kaum muslimin menjadi sarat dengan perselisihan, yang dikhawatirkan mengarah pada perpecahan. Pada saat itulah, Hudzifah bin al-Yaman melaporkan ke Utsman bin Affan, dan disepakati oleh para sahabat untuk menyalin mushaf Abu Bakar dengan bacaan/ qiraat yang tetap pada satu huruf.

Utsman memerintahkan kepada (1) Zaid bin Tsabit, (2) Abdullah bin Zubair, (3) Sa’d bin ‘Ash, (4) Abdul Rahman bin Harits bin Hisyam untuk menyalin dan memperbanyak mushaf.

Dan jika terjadi perbedaan diantara mereka, maka hendaknya Al Quranditulis dengan logat Quraisy. Karena dengan logat Quraisylah Al Quran di turunkan.

Setelah usai penulisan Al Quran dalam beberapa mushaf, Utsman mengirimkan ke setiap daerah satu mushaf, serta beliau memerintahkan untuk membakar mushaf atau lembaran yang lain.

Sedangkan satu mushaf tetap di simpan di Madinah, yang akhirnya dikenal dengan sebutan mushaf imam. Kemudian mushaf asli yang dipinta dari Hafsah, dikembalikan pada beliau. Sehingga jadilah Al Quran dituliskan pada masa Utsman dengan satu huruf, yang sampai pada tangan kita. (Al-Qatthan, 1995 : 128 – 131)

Membacanya sebagai ibadah. (اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهِ)

Dalam setiap huruf Al Quran yang kita baca, memiliki nilai ibadah yang tiada terhingga besarnya. Dan inilah keistimewaan Al Quran, yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman,

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (Fathir: 29 – 30)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. juga pernah mengatakan,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

”Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah (Al Quran), maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa Alif Lam Mim sebagai satu haruf. Namun Alif merupakan satu huruf, Lam satu huruf dan Mim juga satu huruf.” (HR. Tirmidzi)

Bila kita sudang mengenal Al Quran dengan pemahaman yang baik seperti itu, di harapkan mampu mengugah dan membangkitkan kesadaran untuk senantiasa berinterkasi dengan Al Quran, baik itu dengan membaca nya, memahami nya, menghafal nya, mengamalkan nya dan mengajarkan nya.

Mengenal Al Quran di Era Modern

Di era modern saat ini orisinalitas dan keaslian Al Quran tetap terjaga, tidak ada sedikitpun keraguan atas isi dan kandungan Al Quran.

Meski begitu, bentuk mushaf Al Quran telah mengalami beberapa perubahan, dari yang dahulu pada awal nya Al Quran di tulis tangan sampai kemudian di cetak dalam jumlah banyak menggunakan mesin industri modern.

Maka saat ini kita melihat banyak sekali Mushaf  Al Quran yang beredar dari berbagai penerbit atau percetakan Al Quran, ada yang penerbit yang khusus mencetak mushaf Al Quran untuk memudahkan menghafal yang dikenal dengan Al Quran Hafalan atau Mushaf Hafalan seperti contoh misal nya Al Quran Al Hufaz terbitan Cordoba atau Madina Al Mutqin terbitan Madina, atau Al Quran Tikrar terbitan Syamiil.

Membumikan Al Quran Untuk Anak Muda

Mengenalkan Al Quran untuk generasi muda islam masa kini merupakan tantangan tersendiri, karena nya ada penerbit yang ber ikhtiar untuk membumikan Al Quran di kalangan anak muda milenial yang sering bepergian, sehingga di cetak al quran dengan cover / sampul yang tahan air cocok untuk kegiatan outdoor seperti misalnya Al Quran Travel dan Al Quran Haqiba, dan masih banyak lagi lain nya.

Sehingga tidak ada alasan lagi bagi generasi islam hari ini untuk tidak mau mengenal Al Al Quran, tidak ada alasan untuk tidak dekat dengan Al Quran, dimana mana Al Quran bisa di dapatkan dengan mudah.

[ promoterbesar.com ]

Summary
Mengenal Al Quran
Article Name
Mengenal Al Quran
Description
Mengenal Al Quran sebagai Kalamullah, mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw, disampaikan secara mutawatir dan membacanya ibadah.
Author
Publisher Name
promoterbesar.com